Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza do składania propozycji projektów do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do 2025 r.”

NABÓR TRWA OD 1 DO 12 WRZEŚNIA 2016

Miasto Sierpc realizuje projekt pn.: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do 2025 r, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

W ramach realizowanych przez Urząd działań uwzgledniających szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do składania propozycji projektów do opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub technicznym realizowane na obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

 • przyczyniać się do rozwiązywania problemów obszaru rewitalizacji
 • być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.)

Propozycje projektów w sferze infrastrukturalno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej mogą zgłaszać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy lub grupy mieszkańców.

Aby zgłosić projekt należy wypełnić Formularz (Formularz)

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczna na adresb.rurka@um.sierpc.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, pok. Nr 34

W przypadku problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować pod numerem telefonu: (24) 275-86-59 (Pani Beata Bronkau-Rurka)

Przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące:

 • zapobiegania zjawisku bezrobocia,
 • podniesienia bezpieczeństwa,
 • walki z patologiami społecznymi,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to:

 • przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;
  •  budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury;
  • działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;
  • modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
  • modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Mapa obszaru rewitalizacji – granice obszaru zostały oznaczone zieloną linią