OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Burmistrz Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.– projekt z dnia 18 stycznia 2017 r.,przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca w dniu 10 listopada 2016r.

Gmina Miasto Sierpc wystąpiła w dniu 13 grudnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o Wpis do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  ocenie poddawane są jedynie programy przyjęte przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanej przez niezależnych ekspertów oceny dokumentu, zostały sformułowane uwagi i wskazówki, które zostały uwzględnione w dokumencie (projekt z dnia 18 stycznia 2017 roku).

Przyjęcie dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się przez Gminę Miasto Sierpc o fundusze unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM 2014-2020.

Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców miasta Sierpc z dokonanymi
w treści dokumentu poprawkami oraz zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.” – projekt z dnia 18 stycznia 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia od 26 stycznia 2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r.

Zbieranie Państwa uwag i/lub propozycji do projektu dokumentu odbywać się będzie
w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres: b.rurka@um.sierpc.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, lub osobiście do siedziby Urzędu (Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 34- III piętro) oraz Biuro Spraw Obywatelskich).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Uchwała 278/XXXIII/2017

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja na zakończenie projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 16 listopada 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja na zakończenie projektu pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Spotkanie miało na celu podsumowanie kilkumiesięcznych prac, jakie Gmina Miasto Sierpc prowadziła nad opracowaniem strategicznego dokumentu planistycznego. Chcąc włączyć lokalną społeczność w opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze społecznym m.in.: spacery badawcze, seminaria i warsztaty dla grup docelowych, imprezę animacyjno-edukacyjną, nabory projektów, konsultacje społeczne oraz debatę.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Burmistrza Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej. Czytaj dalej

Spotkanie z mieszkańcami w zakresie rewitalizacji

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Dnia 27/09/2016r. znajdziemy czas na omówienie pomysłów, które będą dotyczyły działań społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Wysłuchamy Państwa propozycji Wizji obszaru rewitalizacji.

WIZJA

Obszar rewitalizacji w Sierpcu stał się przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdego. Poprawiły się warunki mieszkaniowe i zwiększyła się liczba dostępnych mieszkań w atrakcyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości. Obszar przyciąga rozwiniętymi usługami, rzemiosłem i handlem oraz bogatą ofertą aktywizującą przyjazną dla mieszkańców. Zabytkowa przestrzeń włącza lokalną społeczność i turystów, a rozwój turystyki przynosi więcej nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej: Spotkanie z mieszkańcami w zakresie rewitalizacji

Debata z 15.09.2016

W dniu 15 września 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się Debata z mieszkańcami w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Prowadzącą Debatę była Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska w Sierpcu. Wśród nich byli m.in.: Czytaj dalej

Drugi Spacer badawczy w Sierpcu (08.09.2016 r.)

W dniu 8 września o godzinie 17:00 odbył się drugi spacer badawczy w ramach opracowywanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa II spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Dworcowa, Fredry, Świętokrzyska, Kwiatowa, Wiosny Ludów, Braci Tułodzieckich. Czytaj dalej

Zaproszenie na Debatę w ramach projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ostatnich dniach zakończyliśmy kolejny etap, który miał na celu opracowanie diagnozy oraz wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Dodatkowo spotykaliśmy się podczas spacerów badawczych, gdzie omawialiśmy problemy występujące w Sierpcu.

Kolejny etap, na który serdecznie zapraszamy, to debata, która odbędzie się w dniu 15.09.2016 r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu Czytaj dalej

Seminaria i warsztaty dla grup docelowych (31.08.2016 r.)

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania fokusowe w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Sierpca oraz przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących nasze miasto. Spotkanie prowadzone było przez ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast – Panią Beatę Bujak-Szwaczkę i Karolinę Musielak. Spotkania fokusowe miały formę luźnej rozmowy, podczas której każdy z uczestników mógł wymienić się swoim doświadczeniem oraz obserwacjami na temat problemów dostrzegalnych w Sierpcu. Wśród omawianych przez gości tematów pojawiły się kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa, jakości życia, sytuacji osób starszych oraz problemu bezrobocia w Sierpcu. Czytaj dalej

Zaproszenie na drugi spacer badawczy!

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest II spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. od godziny 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

  • START: Urząd Miejski w Sierpcu
  • ulica Piastowska – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Dworcowa – Fredry – Świętokrzyska – Kwiatowa – Park Andersa – Wiosny Ludów – Braci Tułodzieckich
  • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Czytaj dalej