Informację o projekcie

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”,dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Cel projektu:

  1. Tematem wiodącym realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu i planowanym efektem długoterminowym jest ożywienie gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sierpc.
  2. Wypracowanie narzędzi umożliwiających wychodzenie ze sfery ubóstwa i długotrwałego bezrobocia.
  3. Uporządkowanie i renowacja przestrzeni miejskiej, w celu stworzenia atrakcyjnych miejsc do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Wypracowanie mechanizmów finansowania działań rewitalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego.

 Planowane efekty:

  1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025.
  2. Wdrażanie zintegrowanych projektów strategicznych (społeczno – inwestycyjnych).
  3. Uaktywnienie środowisk lokalnych dzięki wykorzystaniu działań edukacyjnych i partycypacji społecznej – budowanie społecznej świadomości.
  4. Wykorzystanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jako punktu wyjścia do stworzenia środowiska planistyczno – wykonawczego dla osiągnięcia celów rewitalizacji nastawionych na wprowadzenie długofalowej polityki inicjującej i wdrażającej wieloletnie programy przemian społeczno – gospodarczych oparte o włączenie i partycypację społeczną.

Wartość projektu: 73.256,78 zł.

 Wkład Funduszy Europejskich: 65.931,10 zł.

 Czas realizacji projektu: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2016 r.