Konferencja Inaugurująca projekt pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 01 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja inaugurująca realizację przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy  o udzielenie dotacji celowej, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015r.

Konferencję inauguracyjną rozpoczął Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, który przywitał zgromadzonych gości. Przedstawił on wstępną wizję zmian jakie czekają w najbliższych latach nasze miasto. Jednak, aby móc zrealizować cele w ramach rewitalizacji nie wystarczą tylko działania lokalnych władz. Do pełnego sukcesu niezbędne są również uwagi i pomysły lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców Sierpca – słowem, wszystkich, którzy znają problemy występujące w mieście i mają pomysły, jak im zaradzić.

Na konferencji inauguracyjnej gościli również eksperci reprezentujący Instytut Rozwoju Miast, wykonawców opracowań dotyczących diagnozy zjawisk społecznych oraz dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Wygłosili oni trzy prelekcje dotyczące tematyki rewitalizacji, m.in.:

– Pani Katarzyna Spadło wprowadziła słuchaczy w kwestie formalno-prawne, oraz wytycznych  dotyczących realizacji programów rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020, oraz ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji.

– Pan Tadeusz Kaźmierak przedstawił problematykę dotyczącą zasad wyznaczania w miastach obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.

– Pani Anna Kadłubowska przedstawiła założenia metodologiczne, zakres programu oraz szczegółowy harmonogram działań przewidzianych przy realizacji projektu w naszym mieście.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym goście uczestniczący podczas konferencji mogli zadawać pytania do ekspertów dotyczące rewitalizacji, oraz wyrazić własne przemyślenia odnośnie problemów występujących w mieście.

DYSKUSJA PODCZAS KONFERENCJI INAUGURACYJNEJ

zorganizowanej w dniu 01.08.2016 r.

w ramachprojektu

pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”

Pytanie (Piotr Jaworski; instruktor harcerski,  Członek Zarządu Fundacji DAM Siebie, student etnologii): Jaka jest możliwość udziału organizacji naukowych, takich jak UMK i jego poszczególnych wydziałów (Wydziału Socjologii, Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej) w realizacji programów rozwoju miasta Sierpca? W jakim stopniu antropologia miasta ma wpływ na takie programy? Czy istnieje możliwość realizacji programów badawczych, prac dyplomowych przy realizacji takiego programu?

Odpowiedź (Anna Kadłubowska, Instytut Rozwoju Miast): Pytanie dotyczy szeroko rozumianego rozwoju miasta Sierpca, a nie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zarówno etnologia, jak i antropologia mają duże znaczenie w projektach, o których Pan mówi. W Lokalnym Programie Rewitalizacji badania społeczne są wykorzystywane na etapie diagnozy. Diagnoza jest już wykonywana, zostanie wykonana i zostanie zamknięta. Natomiast dodatkowo mogą być prowadzone inne badania socjologiczno – naukowe, dotyczące sfery rozwoju miasta, jako całości. W tej sprawie powinniście się kontaktować z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Pytanie (Piotr Jaworski): Czy z inicjatywą takich badań ze sfery społecznej wychodzi miasto, czy badający?

Odpowiedź (Anna Kadłubowska, Instytut Rozwoju Miast): To państwo ustalacie kontakty między gminą a NGO-sem. Jeśli polityka społeczno-gospodarcza miasta jest dzisiaj nieaktualna lub wymaga weryfikacji, to macie podstawę do zwrócenia się do Urzędu Miasta z pomysłem wykonania nowych badań. Ale kwestie, o których mówimy nie dotyczą bezpośrednio Lokalnego Programu Rewitalizacji.