OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Burmistrza Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”. Konsultacje przeprowadzone będą od 27 października 2016r. do 9 listopada 2016r. w formie:

Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego do projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”.Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: b.rurka@um.sierpc.pl

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc,

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sierpcu.

Załączniki:

  1. List Burmistrza podsumowujący prace nad Programem
  2. Formularz zgłaszania uwag
  3. Fiszka projektowa
  4. Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”
  5. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”