Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Nabór uzupełniający trwa od 22 do 28  listopada 2016

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Sierpca oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI:

1)    1 (jeden) przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2)    2 (dwóch) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)

3)    1 (jeden) przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

4)    2 (dwóch) przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Zasady Naboru

 1. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Kandydat na członka Komisji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów określonych  pkt 1-4 powyżej (Skład Komitetu).
 4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa:
  1. W pkt. 1 tj.: przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele mieszkańców – składają swój akces samodzielnie, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego.
  2. W pkt. 2 – 4 tj.: przedstawiciele: właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – są zgłaszani przez podmioty, które reprezentują, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego.
 1. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć

a. drogą elektroniczną na adres: b.rurka@um.sierpc.pl

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),

c. osobiście w Urzędzie Miasta Sierpc ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pokój nr. 34 w godzinach urzędowania.

 1. Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
 2. Osobą do kontaktów jest Pani Beata Bronkau-Rurka: tel.: (24) 275-86-59, e-mail: b.rurka@um.sierpc.pl

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 132/WIF/2016 r. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia  naboru uzupełniającego kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 127/WIF/2016 r. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji