Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 285/XXXIV/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.

 

Nabór uzupełniający trwa od 17 do 31 maja 2017 r.

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Sierpca oraz zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH KATEGORII CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI:

 • 1 (jeden) przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • 2 (dwóch) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)
 • 1 (jeden) przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 • 2 (dwóch) przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 • 1 (jeden) przedstawiciel mieszkańców Sierpca nie będący jednocześnie przedstawicielem wybranym w trybie określonym w pkt 1-4

 

Zasady Naboru

 1. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Kandydat na członka Komisji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów określonych pkt 1-5 powyżej (Skład Komitetu).
 4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa:
  1. W pkt. 1 i 5 tj.: przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciel mieszkańców Sierpca nie będący jednocześnie wybranym w trybie określonym w pkt 1-4 – składają swój akces samodzielnie, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego.
  2. W pkt. 2 – 4 tj.: przedstawiciele: właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – są zgłaszani przez podmioty, które reprezentują, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego.

 

 1. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć
 2. drogą elektroniczną na adres: b.rurka@um.sierpc.pl
 3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),
 4. osobiście w Urzędzie Miasta Sierpc ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pokój nr. 34 w godzinach urzędowania.
 5. Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
 6. Osobą do kontaktów jest Pani Beata Bronkau-Rurka: tel.: (24) 275-86-59, e-mail: rurka@um.sierpc.pl

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 53/WIF/2017 r. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
 3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca Nr 127/WIF/2016 r. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
 4. Obszar rewitalizacji w Sierpcu

Wpisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Miło nam poinformować, że nasz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025 został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2017 r. wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Dzięki temu Gmina Miasto Sierpc będzie mogła ubiegać się o fundusze unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktualny Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.”

Burmistrz Miasta Sierpc informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.– projekt z dnia 18 stycznia 2017 r.,przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca w dniu 10 listopada 2016r.

Gmina Miasto Sierpc wystąpiła w dniu 13 grudnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o Wpis do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  ocenie poddawane są jedynie programy przyjęte przez Radę Miasta.

W wyniku dokonanej przez niezależnych ekspertów oceny dokumentu, zostały sformułowane uwagi i wskazówki, które zostały uwzględnione w dokumencie (projekt z dnia 18 stycznia 2017 roku).

Przyjęcie dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się przez Gminę Miasto Sierpc o fundusze unijne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WM 2014-2020.

Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców miasta Sierpc z dokonanymi
w treści dokumentu poprawkami oraz zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025r.” – projekt z dnia 18 stycznia 2017r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia od 26 stycznia 2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r.

Zbieranie Państwa uwag i/lub propozycji do projektu dokumentu odbywać się będzie
w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: b.rurka@um.sierpc.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, lub osobiście do siedziby Urzędu (Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 34- III piętro) oraz Biuro Spraw Obywatelskich).

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Uchwała 278/XXXIII/2017

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Formularz zgłoszeniowy

Burmistrz Miasta Sierpc powołał Międzywydziałowy Zespół ds. Rewitalizacji

Zarządzeniem Nr 135/WIF/2016 z dnia 28.11.2016 r. Burmistrz Miasta Sierpc powołał międzywydziałowy Zespół ds. Rewitalizacji. Jego celem jest koordynowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025” w zakresie m.in.:

 • Wdrażania – poprzez koordynację wdrażania LPR i tam wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 • Monitoringu – poprzez koordynację, gromadzenie informacji niezbędnych w zakresie programu.
 • Aktualizacji programu.
 • Ewaluacji – poprzez koordynację dokonywania pomiaru stopnia realizacji programu.
 • Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej dla Komitetu Rewitalizacji.
 • Prowadzenia punktu informacji dotyczącego problematyki rewitalizacji.

Konferencja na zakończenie projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”

W dniu 16 listopada 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja na zakończenie projektu pn: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Spotkanie miało na celu podsumowanie kilkumiesięcznych prac, jakie Gmina Miasto Sierpc prowadziła nad opracowaniem strategicznego dokumentu planistycznego. Chcąc włączyć lokalną społeczność w opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze społecznym m.in.: spacery badawcze, seminaria i warsztaty dla grup docelowych, imprezę animacyjno-edukacyjną, nabory projektów, konsultacje społeczne oraz debatę.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

Nabór Uzupełniający

członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywa do 2025 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Nabór uzupełniający trwa od 22 do 28  listopada 2016

  Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywą do roku 2025”,  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji