III sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu

W dniu 22 września 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu obyła się ostatnia, III sesja szkoleniowa dla pracowników Urzędu w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025” – finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego na podstawie Umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Tematem III sesji szkoleniowej było omówienie uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych prowadzenia projektów rewitalizacji oraz prezentacja modeli wdrażania kompleksowych programów rewitalizacji. Czytaj dalej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w zakresie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywa do roku 2025”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPC

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących realizowanego przez Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc,
z perspektywą do roku 2025r.”

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej. Czytaj dalej

Spotkanie z mieszkańcami w zakresie rewitalizacji

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Dnia 27/09/2016r. znajdziemy czas na omówienie pomysłów, które będą dotyczyły działań społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. Wysłuchamy Państwa propozycji Wizji obszaru rewitalizacji.

WIZJA

Obszar rewitalizacji w Sierpcu stał się przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla każdego. Poprawiły się warunki mieszkaniowe i zwiększyła się liczba dostępnych mieszkań w atrakcyjnej przestrzeni publicznej wysokiej jakości. Obszar przyciąga rozwiniętymi usługami, rzemiosłem i handlem oraz bogatą ofertą aktywizującą przyjazną dla mieszkańców. Zabytkowa przestrzeń włącza lokalną społeczność i turystów, a rozwój turystyki przynosi więcej nowych miejsc pracy.

Czytaj więcej: Spotkanie z mieszkańcami w zakresie rewitalizacji

Debata z 15.09.2016

W dniu 15 września 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się Debata z mieszkańcami w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Prowadzącą Debatę była Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. W panelu dyskusyjnym udział wzięli również zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska w Sierpcu. Wśród nich byli m.in.: Czytaj dalej

Drugi Spacer badawczy w Sierpcu (08.09.2016 r.)

W dniu 8 września o godzinie 17:00 odbył się drugi spacer badawczy w ramach opracowywanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa II spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Dworcowa, Fredry, Świętokrzyska, Kwiatowa, Wiosny Ludów, Braci Tułodzieckich. Czytaj dalej

Seminaria i warsztaty dla grup docelowych (08.09.2016 r.)

W dniu 8 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbył się warsztat w ramach realizowanego przez miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W spotkaniu uczestniczyli: zespół do spraw rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz sierpeckich jednostek organizacyjnych (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Kultury i Sztuki). Warsztat prowadziła Pani Karolina Musielak z Instytutu Rozwoju Miast. Podczas warsztatu skupiono się na wypracowaniu wizji miasta po rewitalizacji., następnie zespoły merytoryczne (społeczny, gospodarczy, środowiskowy i przestrzenny) skupiły się na wyznaczeniu i spisaniu głównych celów, jakie w ich obszarach specjalizacji stawiane są przed procesem rewitalizacji. Grupy dopisały również konkretne kierunki działań niezbędne do realizacji poszczególnych celów oraz wyznaczniki sukcesu – sposób mierzenia skuteczności zaplanowanych działań. Czytaj dalej

Zaproszenie na Debatę w ramach projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ostatnich dniach zakończyliśmy kolejny etap, który miał na celu opracowanie diagnozy oraz wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Dodatkowo spotykaliśmy się podczas spacerów badawczych, gdzie omawialiśmy problemy występujące w Sierpcu.

Kolejny etap, na który serdecznie zapraszamy, to debata, która odbędzie się w dniu 15.09.2016 r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu Czytaj dalej

Seminaria i warsztaty dla grup docelowych (31.08.2016 r.)

W dniu 31 sierpnia 2016 r. odbyły się dwa spotkania fokusowe w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc, z perspektywą do roku 2025”. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Sierpca oraz przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących nasze miasto. Spotkanie prowadzone było przez ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast – Panią Beatę Bujak-Szwaczkę i Karolinę Musielak. Spotkania fokusowe miały formę luźnej rozmowy, podczas której każdy z uczestników mógł wymienić się swoim doświadczeniem oraz obserwacjami na temat problemów dostrzegalnych w Sierpcu. Wśród omawianych przez gości tematów pojawiły się kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa, jakości życia, sytuacji osób starszych oraz problemu bezrobocia w Sierpcu. Czytaj dalej

Zaproszenie na drugi spacer badawczy!

Szanowni Państwo,

Nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Sierpcu.

Kolejnym etapem, na który serdecznie zapraszamy, jest II spacer badawczy, który odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. od godziny 17:00. Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy spaceru tj.:

  • START: Urząd Miejski w Sierpcu
  • ulica Piastowska – Jana Pawła II – Armii Krajowej – Dworcowa – Fredry – Świętokrzyska – Kwiatowa – Park Andersa – Wiosny Ludów – Braci Tułodzieckich
  • FINAŁ: Urząd Miejski w Sierpcu

Czytaj dalej

Pierwszy Spacer badawczy w Sierpcu (30.08.2016 r.)

W dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00 odbył się pierwszy spacer badawczy w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpc z perspektywą do roku 2025”. W spacerze badawczym wzięli udział mieszkańcy miasta, Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast oraz członkowie zespołu ds. rewitalizacji z Urzędu Miejskiego w Sierpcu. Trasa I spaceru badawczego rozpoczęła się przy budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu a następnie przebiegała następującymi ulicami: Płocka, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Plater, Kilińskiego, 11 listopada, Farna, Benedyktyńska, Plac Chopina i Narutowicza. Czytaj dalej